AV 6023 GL Elegant walnut

הרמה הבאה עם היבטים מיוחדים

עיצוב לכל אורך הקו – כאן, חזית העץ האיכותית בעיצוב מחורץ מרשימה לא פחות מכל האדריכלות של המטבח. האזורים הפונקציונליים מאוכסנים באופן כמעט בלתי נראה באי המטבח וביחידה הגבוהה המרובעת. מחייה פרטים: שתי דלתות הזכוכית והמדף בגובה התקרה.